សៀវភៅព្រះធម៌លោកគ្រូ អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត​ សាវង្ស និងសៀវភៅធម៌ផ្សេងៗទៀត

សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកអានទាំងឡាយមេត្តាជ្រាបថា សៀវភៅធម៌ទាំងនេះសុទ្ធតែជា PDF

ប្រសិនបើមានបំណងអានសៀវភៅនោះ សូម Download Adobe Reader ហើយ setup ក្នុង

កុំព្យូទ័រលោកអ្នកសិន ទើបអាចអានបាន ចុចត្រង់នេះដើម្បី Download

​   ភាគទី ១ ​​​

ភាគទី ២

អានាបានស្សតិសូត្រទី ១

អានាបានស្សតិសូត្រទី ២

មេរៀនអានាបានស្សតិទី ១

មេរៀនអានាបានស្សតិទី ២

ភាគទី ១, ភាគទី ២​​, ភាគទី ៣, ភាគទី ៤, ភាគទី ៥ ,ភាគទី ៦, ភាគទី ៧, ភាគទី ៨, ភាគទី ៩, ភាគទី ១០, ភាគទី ១១, ភាគទី ១២, ភាគទី ១៣, ភាគទី ១៤, ភាគទី ១៥, ភាគទី ១៦, ភាគទី ១៧

ភាគទី១ ភាគទី២ ភាគទី៣

ភាទី ១, ភាទី ២, ភាទី ៣, ភាទី ៤, ភាទី ៥, ភាទី ៦, ភាទី ៧, ភាទី ៨,

ភាគទី ១, ភាគទី ២, ភាគទី ៣, ភាគទី ៤,

ភាគទី ១, ភាគទី ២, ភាគទី ៣, ភាគទី ៤

ភាគទី ១, ភាគទី ២, ភាគទី ៣,

 

 

Comments powered by Dis.cuss.It