បណ្តាញគេហទំព័រ

ទំព័រដើម

១ ទំព័រដើម
២​ រចនាសម្ព័ន្ធ

៣ បុគ្គលិកប្រតិបត្តិ
៤ ទំនាក់ទំនង
៥ កម្មវិធីព្រះធម៌តាមវិទ្យុ
៦ ទស្សនវិស័យ
៧ វិភាគទា
៨ ព្រះសង្ឃនិមន្តទៅរៀនប្រទេសភូមា
៩ អនុមោទនាចូលដីដាក់ប្រគន្ធកុដិ
១០ រូបភាពព្រះពុទ្ធប្រវត្តិ
១១ វីដេអូបណ្ឌិត កុល ផេង
១២ វាយព្រះត្រៃបិដកយួនិកូដ
១៣ វចនានុក្រមខ្មែរ
១៤ Download សំឡេងព្រះធម៌ទី១
១៥ Download សំឡេងព្រះធម៌ទី២
១៦ Download សំឡេងព្រះធម៌ទី៣
១៧ Download សំឡេងព្រះធម៌ទី៤
១៨ Download សំឡេងព្រះធម៌ទី៥
១៩ Download សំឡេងព្រះធម៌ទី៦
២០ កម្មវិធីបុណ្យផ្សេងៗ
២១ កម្មវិធីបំបូស
លើកទី៣
www.youtube.com/cambosong
 
 
   
 
 
           

បណ្តាញគេហទំព័រ

ទំព័រដើម

១ ទំព័រដើម
២​ រចនាសម្ព័ន្ធ
៣ បុគ្គលិកប្រតិបត្តិ
៤ ទំនាក់ទំនង
៥ កម្មវិធីព្រះធម៌តាមវិទ្យុ
៦ ទស្សនវិស័យ
៧ វិភាគទាន
៨ ព្រះសង្ឃនិមន្តទៅរៀនប្រទេសភូមា
៩ អនុមោទនាចូលដីដាក់ប្រគន្ធកុដិ
១០ រូបភាពព្រះពុទ្ធប្រវត្តិ
១១ វីដេអូបណ្ឌិត កុល ផេង
១២ វាយព្រះត្រៃបិដកយួនិកូដ
១៣ វចនានុក្រមខ្មែរ
១៤ Download សំឡេងព្រះធម៌ទី១
១៥ Download សំឡេងព្រះធម៌ទី២
១៦ Download សំឡេងព្រះធម៌ទី៣
១៧ Download សំឡេងព្រះធម៌ទី៤
១៨ Download សំឡេងព្រះធម៌ទី៥
១៩ Download សំឡេងព្រះធម៌ទី៦
២០ កម្មវិធីបុណ្យផ្សេងៗ
២១ កម្មវិធីបំបូសលើកទី៣youtube of PUC and other video clip

http://www.youtube.com/watch?v=4hQIekyixuo&feature=related

1 http://www.youtube.com/watch?v=-TXcnNllHN0

2 http://www.youtube.com/watch?v=WO7uKMztAI8

3 http://www.youtube.com/watch?v=hDDTzpCY3TI

4 http://www.youtube.com/watch?v=2ILrMpB8STo

5 http://www.youtube.com/watch?v=2MU8rHFy41Y

6 http://www.youtube.com/watch?v=z69Ppehjv8E

7 http://www.youtube.com/watch?v=EVkjyxAFMws

1 សៀវភៅ​ ឥតិបិសោរតនមាលា- នមក្ការ បាលី-ប្រែ 1 2 save
2 សៀវភៅ​ ព្រះបរិត្តបាលី-ប្រែ 1 2
3 សៀវភៅ អានាបាស្សតិសូត្រ 1  
4 បុ​ព្វភាគខាងដើម សំរាប់អ្នកបដិបត្តិសមាធិ 1    
5 មាគ៌ាជីវិតនៃព្រះពោធិសត្វ 1 2  
6 ព្រះសូត្រ ព្រមទាំងគាថាផ្សេងៗ 1 6 7 14 19 22 26 28
40 57 62 63 70 73 77 93 95 102 104 107 108
29 31 34 36  
         
         
         
         

 
Mear Kear Chey Viet
 
 
Loycute.com
  LoyKhmer.com   SabayNas.com  
F.
F. Save
1
2
3
4
5
6
7

 
 
Home . Anapanasati
Story of Bd ... 1 2 3 4 5 6


 
 
 
Link:

       


Copy Right © 2014, Buddhist Academy of PUC
Buddhist Academy of Paññāsāstra University of Cambodia
Address: No.184, Maha Vithei Preash Norodom, Chamkarmon,
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Website: www.BuddhistAcademyofPUC.org
Email: office@buddhistacademyofpuc.org
Tel: (+855) 12 792 853, (+855) 89 460 626
Talk Online Radio FM 104, Time: 8:00 - 10:00 PM
Tel: (+855) 92 14 90 90 (For Call to Program )If it has any error of link, Please Email to: sales@angkorlink.com , ABCKhmer.com AngkorDaily.com